Pohádkáři - 5. třída

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se stará: 

 Jaroslava Perglová

 Kamila Karfiolová

 

Třídní email: 

1ms.pohadkari@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 546

 

TVP - Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

2.IB: "Mé místo na Zemi"

část IB: "Pošli to dál"
 

Charakteristika tématu

 • děti se seznamují s třídními pravidly, s provozem a chodem v mateřské škole-umývárna, šatna, třída, ostatní prostory MŠ
 • snaha usnadnit nově příchozím dětem adaptaci, sžít se s kolektivem dětí i dospělých
 • v popředí bude také snaha vytvořit dětem příjemné prostředí, bezpečné, kde se budou cítit dobře
 • třídní pravidla a ranní rituály- říkadlo „Pohádkáři“
 • stále dbáme na dostatečnou nabídku zajímavých podnětů a zážitků společně v mateřské škole
 • poznáváme se navzájem s kamarády, s personálem MŠ, objevujeme, zkoušíme a co známe, pošleme dál.

Sledovaný cíl, příležitosti a činnosti, očekávané výstupy k části IB

 • získávání relevantní citové samostatnosti
 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • seznamování s pravidly ve vztahu k druhému
 • seznámení s místem i prostředím ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • hry námětové (Na rodinu, Na divadlo, Na dopravu), psychomotorické hry
 • Kdo uklízí rád, je můj kamarád- hry motivované na úklid hraček a pomůcek
 • společenské kolektivní hry -Kdo se ztratil? Komunikace s maňásky, četby příběhů, prohlížení knih, rozvoj komunikativních dovedností mezi dětmi, dětmi a dospělými
 • zpěv známých dětských písní, nácvik nových – Kopřiva, Starý medvěd, Nálada, Citronky, Vodníček...
 • procvičování jednoduchých říkadel a básní, hry na tělo
 • seznámit děti s výtvarným a pracovním materiálem, zdůraznit bezpečnost při manipulaci (lepidla, barvy, nůžky), správný metodický postup- Mísa s ovocem, Pavouček v síti, Moje školka, Houbaření
 • manipulační skládanky, mozaiky, puzzle, vývojové obrázky, kreslení na velké formáty, obkreslování šablon a částí těla, hry s barvami – otisky rukou, kolektivní práce- Strom přátelství
 • seznámit děti s prostorami cvičebny, správně pojmenovat tělovýchovné nářadí a náčiní, manipulace s nimi, správné a bezpečné používání; reakce na slovní pokyny učitelky, procvičení základních lokomočních pohybů – běh, chůze, poskoky, lezení s motivací, jednoduché pohybové hry (cvičení s říkadly, s hudbou), protahovací a dechová cvičení, relaxace
 • pobyt venku:
 • vycházky do blízkého okolí MŠ – pozorování rozmanitosti přírody, co se změnilo v okolí MŠ
 • bezpečné přecházení vozovky po vyznačených přechodech
 • při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji skříňku, oblečení,
 • udržovat pořádek ve svých věcech, samostatnost při oblékání i svlékání
 • pozorování přírody, procvičování pojmů- vpravo, vlevo, nahoře, dole, před, za…, hledání podle pokynů, stínohry aj.
 • pohybové hry na hřišti – Dobrý den, pojďte ven, Na začarovaný les, Na lišku a zajíce
 • tvoření obrázků z kamínků a přírodnin, kreslení klacíkem do písku , sběr přírodnin k tvoření.

Báseň
Pohádkáři
„Tak abyste věděli,
já mám školku u Billy,
Stojí v našem Sokolově,
každý den ji najdu hravě.
Chodím si do ní zpívat, hrát,
s každým jsem tu kamarád.
S Pohádkáři každý den,
přivítám se s úsměvem".
 
 
Pohybové/hudebně pohybové hry
Pohybové činnosti-cvičení s říkadly, hudbou, „Na začarovaný les", „Na barevné čarování"- reakce na signál, postřeh

 

Písně
Nálada
Kopřiva

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz