Pohádkáři

 

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na jazykovou a řečovou výchovu.

Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se stará: Bc. Romana Tomanová

                        Michaela Částková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 546

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Pohádkáři v Království pohádkové víly

 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

1. IB: Skřítkové a víly v podzimním království

část IB: Překvapení u Bábrlinky Houbové

charakteristika tématu: děti na základě přímých prožitků budou pozorovat vliv počasí a lidské činnosti na přírodu. Budeme se snažit u dětí vytvořit kladný vztah k přírodě. Manipulaci s přírodním materiálem. Budeme klást základy matematických pojmů.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy: 

 

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálýc proměnách

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

- rozvoj kooperativních dovedností

- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

- rozvíjení řečových schopností, intelektuální, jazykově poznávací prostředky, artikulační a řečové

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- vytvoření sounáležitosti s živou a neživou přírodou

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - pečovat o své okolí. Básničky:


Prší

Prší, prší, kapy, kap,

voda cáká, cáky, cák.

Prší, prší celý den,

kdo se bojí nesmí ven.


Mlha

Venku je po ránu mlha,

ale už se trhá.

Už se třepí, už se páře,

slunéčku jsou vidět tváře.


Šiška v lese

Vítr cinká na šišku,

brouček spinká v pelíšku.

Schoval se tam před zimou

vítr houpe, houpy hou.


Písničky:

Prší, prší

Jaro, léto, podzim, zima

Podzim