Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Bc. Romana Veselková

asistent pedagoga: Kamila Karfiolová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

6.IB: "Země v jarním kabátku"

část IB: "Nech brouka žít"
 

Charakteristika tématu

 • Pozorujeme jarní přírodu, její změny, všímáme si nového života a energie v přírodě
 • Všímáme si rostlin, živočichů /domácí a hospodářská zvířata, mláďata/ - pozorujeme růst rostlin/setí, klíčení, růst, sklizeň atd./
 • Vedeme děti k citlivosti k živé i neživé přírodě
 • Důležitým bodem tohoto bloku je ekologická výchova a ochrana přírody, budování vztahu k přírodě /tříděný odpad, práce s odpadovým materiálem, úspora vody + vysvětlení koloběhu vody/

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, planetou Zemí
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem k úmyslným
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • Být citlivé ve vztahu k bytostem, k přírodě i věcem
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný (v tomto IB například pravidelné střídání ročních dob, měsíců v roce a jaké změny pravidelně v přírodě probíhají)
 • Poznat některá písmena, číslice, popřípadě slova
 • Skládání zvířat podle velikosti, barev, různé deskové a společenské hry
 • Spontánní tvorba dětí
 • SD – grafomotorický list na téma mláďata
 • Tvorba origamů – kočička, pejsek
 • Připomeneme, že se příroda celá probouzí a s ní i zvířata, hmyz, rodí se mláďata 
 • Obrázkové čtení (mláďata)
 • Poznat a pojmenovat hospodářská, volně žijící a domácí zvířata, jejich mláďata – podle obrázku správně přiřadit
 • Tvoření zdrobnělin, rozklad slov na slabiky, starší děti určí počet tlesknutí, přirovnávání – charakteristika zvířat
 • Určit pravdivost x nepravdivost tvrzení
 • Správné skloňování názvu zvířat podle počtu: „Viděl jsem dvě kuřata, pět kuřat, jedno kuře“, za pomoci barevné kostky s počty puntíků
 • Pracovní list – sluchové vnímání
 • Pracovní list – vytleskej si názvy zvířat a dopiš správný počet teček k danému zvířeti
 • Den Země
 • Pobyt venku:
 • Všímáme si nadále změň v přírodě, změny počasí
 • Poznáváme první jarní květiny o kterých jsme si v předešlém období povídali, opakujeme, poznáváme nové
 • Pozorujeme život v trávě, v hlíně – pozorování lupou hmyz, brouky, mravence.
Básně
Květina/s pohybem
Podívej se támhle v trávě,
kytička vyrostla právě.
Čechrá si zelenou sukýnku,
protahuje si barevnou hlavinku.
Sluníčku lístky natahuje,
ještě se ospale protahuje.
Na louce není jediná,
protože jaro už začíná.

 
 
Pohybové/hudebně pohybové hry
Jógové kartičky – další přidávání prvků (děti si samy vybírají nové podle obrázků), opakování, kombinování

„Honzo vstávej, kolik je hodin?" - 5 slepičích (malé krůčky), 3 medvědí (velké kroky)

 
Spontánní pohybové aktivity dětí – náčiní z tělocvičny, využití, tvoření cest, úkolů dle zájmu a fantazie dětí

 
Písně
Na jaře
Voláme jaro

Včelka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz