Projekty

 
Naše škola je zapojena do těchto projektů:
 
  • OP JAK - Šablony I. - Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti sytému vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, a to prostřednictvím inovativního vzdělávání dětí, zařazení škilního asistenta do vzdělávání a v neposlední řadě vzděláváním pracovníku MŠ.
  • Operační program Zaměstnanost plus - " Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025"
  • Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 - retence dešťových vod - Cílem projektu je lépe a efektivně hospodařit s dešťovou vodou. Dešťové vody, zachycené ve 2 nově instalovaných podzemních retenčních nádržích, každá o objemu 10 m3, budou dále využívány k zalévání zeleně v areálu MŠ a kropení přilehlých komunikací v letním období.
  • Malá technická univerzita - Realizace v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ. 02. 3. 68/0.0./0.0./19_078/0017823 (IKAP 2) - hlavním záměrem projektu je dětem přiblížit techniku kolem nás, vtáhnout je do technického světa
  • Pohádky pro děti z Česka - Cílem projektu je upevnění vazby k rodnému jazyku a podpora obliby čtení - jedná se o dlouhodobý multimediální vzdělávací projekt pro žáky základních a mateřských škol - hlavním tématem jsou autorské pohádky, které jsou implentovány do výuky pomocí vzorových metodických pokynů a listů, audio nahrávek, video animací a setkání dětí se spisovatelem
  • Projekt, který je financován Evroupskou unií - DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními
    technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.
  • Rekonstrukce školní zahrady - Město Sokolov se stalo úspěšným žadatelem o finanční prostředky na realizaci projektu „Mateřská škola Sokolov, Pionýru 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ“ z výzvy Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS SOKOLOVSKO na období 2014 -2020. Hlavním cílem projektu bylo vybudování tří nových herních zón v prostorách zahrady mateřské školy. V první herní zóně byla vybudována šplhací sestava pro balancování a lezení dětí ve věkové kategorii již od 3 let. V rámci druhé zóny byl vytvořen horizontální herní prvek v podobě barevné ležaté osmičky, jako prostor pro rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Táto zóna je také koncipována jako odpočinková a je vybavena mobilními hamaky, pružinovým houpadlem a benzinovou pumpou. Ve třetí zóně vzniklo relaxačně hudební zázemí s herní tabulí a hudebním panelem. Díky realizaci projektu vzniklo na zahradě nové podnětné prostředí pro hry, pohyb a odpočinek dětí. Celkem na zahradě přibylo 7 nových herních prvků.
 
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz