Něco o škole

                                                                                          

 

 Naše mateřská škola je školou rodinného typu.Třídy jsou heterogenní - děti jsou ve třídách ve věku od tří do sedmi let věku.

Děti všem zaměstnancům tykají,používáme oslovení jménem .

Před nástupem do mateřské školy mohou rodiče se svými dětmi využívat tzv. předadaptační období – mohou se  zúčastnit  akcí pořádaných MŠ   nebo pobýt na školní zahradě v odpoledních hodinách  v závěru školního roku. Pořádáme  schůzky, kde se rodiče dozví,jak své dítě co nejlépe připravit na vstup do MŠ.

Od září 2014 dojde na návrh zřizovatele  k rozšíření kapacity školy.

Děti jsou do MŠ přijímány na základě kriterií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Budova školy prošla celkovou rekonstrukcí.

Vybavení tříd je nadstandardní. Výchovně vzdělávací pomůcky zcela vyhovují potřebám dětí a jsou dle přání učitelek a potřeb dětí průběžně doplňovány a obměňovány.

 Byla započata rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady. MŠ má zhotovenou studii renovace školní zahrady, kterou zpracoval zahradní architekt Vladimír Dufek z Mariánských Lázní.

V loňském roce byla za významné spolupráce rodičů započata 1.etapa rekonstrukce zahrady. V závěru tohoto školního roku ( červen 2014) by měla být z finanční prostředků EU a za pomoci zřizovatele zahájena 2.etapa rekonstrukce školní zahrady. Je to velká výzva pro nás všechny.Spoléháme v úžasnou spolupráci Vás, rodičů, a věříme, že společnými silami přispějeme k vytvoření příjemného a tvůrčího prostředí pro naše děti.

 

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin. V době od 6:00 do 8:00 hodin se děti obvykle scházejí a v době od 14:45 do 16:00 hodin se zpravidla rozcházejí. Po předchozí domluvě s p. učitelkou lze dítě přivést nebo odvést z MŠ dle potřeby kdykoliv během dne.

Při výchovně vzdělávacích činnostech spolupracujeme denně s rodiči, proto jsou rodičům umožněny vstupy do tříd, obzvláště v odpoledních hodinách.

Nově budeme zařazovat (pro zkvalitnění spolupráce s rodiči a zapojení do výchovně vzdělávací činnosti včetně možnosti ovlivnit výchovně vzdělávací činnost):

  • rodiče Čtou dětem pohádku – v odpoledních hodinách
  • ukázky práce s dětmi včetně pohovorů o sledovaných cílech , o plánování (které mohou rodiče doplnit)
  • v určené dny budou rodičům umožněny individuální pohovory
  • besedy s odborníky
  • spolupráce s psychologem

 

Budeme zařazovat další aktivity, které vyplynou z potřeb dětí a rodičů.

ŠVP rozvíjí prvky ZMŠ a prvky environmentální výchovy. Vychází z nové filozofie školy a zahradní studie architekta Dufka a je sestaven do ústředního tématu pod názvem V pohádkovém Království skřítků a víl, kde hlavní postavičky ilustrátorky V. Klimtové žijí v souladu s přírodou. V tomto duchu jsou vypracované i třídní plány. Jsou rozděleny do integrovaných bloků a  řazeny podle ročních období. Snažíme se, aby témata byla pro děti zajímavá, činnosti vyvážené, pestré a aktuální.