Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škol

  Ředitelka Mateřské školy Sokolov, Pionýrů 1344 stanovila následující kritéria, podle kterých
bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

             Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do
6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno
jinak. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet
podmínky stanovené zvláštním právním předpisem na základě ustanovení § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
předpisů (pravidelné očkování).

 

II.

            Při příjímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených
v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým
hodnocením.

 


 

 


 

Kritérium


 

 


 


 

 


 

Bodové ohodnocení


 

 

 


 

Dítě s povinností předškolního
  vzdělávání s trvalým pobytem ve školském obvodě. ¹


 
 

 
 

Trvalý
  pobyt ve městě Sokolov


 

 

 


 

8


 

 

 


 

Dítě s trvalým pobytem ve školském
  obvodě/věk dítěte.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 
 
 

Dosažení 4 let věku do 31. 8.


 
 

 

 


 

7


 

 
 

Dosažení
  3 let věku do 31. 8.


 
 
 

 

 


 

6


 

 

Dosažení
  2 let věku do 31. 8. ²


 
 

 

 


 

5


 

 

 


 

Dítě s povinností předškolního
  vzdělávání s trvalým pobytem v jiném školském obvodě.


 
 

 
 

Trvalý
  pobyt v jiné obci


 
 

 

 


 

4


 

 

 


 

Dítě s trvalým pobytem v jiném
  školském obvodě/věk dítěte


 
 

 
 

Dosažení 4 let věku do 31. 8.


 
 
 

 

                3


 

 
 

Dosažení
  3 let věku do 31. 8.


 
 

 

 


 

2


 

 
 

Dosažení
  2 let věku do 31. 8.²


 
 
 

 

1


 

 

*1  Upřednostnění se týká též dětí občanů
Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území
obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území
české republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.  

                                

*2  Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3let, pokud
při nástupu do mateřské školy zvládají běžné úkony přiměřené svému věku a jsou
částečně samostatné při sebeobsluze, osobní hygieně a stolování.

 

III.

            
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude
postupováno podle věku dítěte (data narození), kdy bude upřednostněno dítě starší.

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu.
Posuzovány budou pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu
(včetně potvrzeného evidenčního listu).

V Sokolově
dne 18. 1. 2017

 

______________________


    

 

 


KontaktŠkola otevřena
Po - Pá
6.00 - 16.00


tel.: 359 808 403

Vítáme barevný podzim

/album/jarni-jaro/images-3-jpg2/

—————

/album/jarni-jaro/images-1-jpg1/

—————

/album/jarni-jaro/images-6-jpg3/

——————————